ANBI STATUS:

Stichting SR Domburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI geniet belastingvoordeel. Giften aan SR Domburg zijn hierdoor, met inachtneming van de regels van de Belastingdienst, aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Daarnaast hoeft SR Domburg over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

Meer informatie vind je op:

De ANBI-vermelding van Stichting SR Domburg kun je controleren op de website van de belastingdienst. Klik hier.

Naam

Statutaire naam: Stichting SR Domburg

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64078973.

RSIN-nummer: 855512787.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting ( artikel 3 van de statuten ) luidt als volgt.

– Het organiseren van activiteiten dan wel het inzamelen van geld, ten 
behoeve van projecten en/of onderzoeken bestemd voor een vooraf te 
bepalen goed doel;

– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

 Contact

Postadres secretariaat:

Schuitvlotstraat 10

4357 EB Domburg

mail: info@srdomburg.nl

website: www.srdomburg.nl

Bestuur

De bestuurssamenstelling is:

Sander Willemse (voorzitter), Kitty Sins-Valk (secretaris), Harm Schipper (penningmeester)

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–           het organiseren en faciliteren van een of meer (benefiet)acties;

–           het verkrijgen van donaties van particulieren, bedrijven/organisatiesen verenigingen, alsmede het verkrijgen van opbrengsten uit georganiseerde evenementen of georganiseerde/spontane geldinzamelingsacties.“

Financiële verantwoording

Stichting SR Domburg stelt voor de financiële verantwoording een balans, exploitatierekening en toelichting op.